Ga verder naar de inhoud

Beleidskaders

Het ontwerp Ruimtepact 2040 bestaat uit een strategische visie en drie ruimtelijke beleidskaders.

Wonen in stads- en dorpskernen

Steden en dorpen duurzaam, kwalitatief en op maat versterken door een strategisch locatie- en kernenbeleid

De provincie ondersteunt gemeenten in hun woonbeleid met een strategisch locatie- en kernenbeleid. er wordt ingezet op het versterken van de kernen in plaats van bijkomende ruimte aan te snijden en de ruimtelijke ontwikkelingen worden naar de meest geschikte kernen geleid.

> naar beleidskader

Openruimteschakels

Meer samenhang van de open ruimte realiseren

De provincie richt haar beleid op het versterken van de verbindingen tussen verschillende open ruimtes, zoals natuur, landbouw en bos, om zo de samenhang van het openruimtesysteem te verbeteren. De provincie neemt de regie van deze gemeentegrensoverschrijdende openruimteschakels in handen, in samenwerking met stakeholders. Hierbij zet ze in op twee soorten openruimteschakels: groenblauwe aders en openruimtecorridors.

> naar beleidskader

Economische ruimte

Economische groei faciliteren met een ruimteshift

De provincie Limburg wil als economisch gezonde en veerkrachtige provincie blijven groeien. Daarbij staan de welvaart en het welzijn van de Limburgers centraal. Hiervoor is een goede economische differentiatie nodig. Om dit te bereiken worden de economische en ruimtelijke beleidsdoelen op elkaar afgestemd. De provincie focust op de ruimtelijke aspecten en aanpak van bedrijvigheid, vrijetijdseconomie, landbouw en kleinhandel. Door een “ruimteshift” toe te passen, wordt zuinig omgegaan met de ruimte vanuit een regionale visie. Nieuwe ontwikkelingen gebeuren met het oog op de verduurzaming van de economie.

> naar beleidskader