Ga verder naar de inhoud

Beleidskader Economische ruimte

Economische ruimte

Economische groei faciliteren met een ruimteshift

De provincie Limburg wil als economisch gezonde en veerkrachtige provincie blijven groeien. Daarbij staan de welvaart en het welzijn van de Limburgers centraal. Hiervoor is een goede economische differentiatie nodig. Om dit te bereiken worden de economische en ruimtelijke beleidsdoelen op elkaar afgestemd. De provincie focust op de ruimtelijke aspecten en aanpak van bedrijvigheid, vrijetijdseconomie, landbouw en kleinhandel. Door een “ruimteshift” toe te passen, wordt zuinig omgegaan met de ruimte vanuit een regionale visie. Nieuwe ontwikkelingen gebeuren met het oog op de verduurzaming van de economie.

Visie

Bedrijvigheid

De ruimteshift voor bedrijvigheid wordt op 3 sporen toegepast. Bedrijvigheid wordt gefaciliteerd door het efficiënter benutten van bestaande ruimte, het verweven van niet-hinderlijke bedrijven binnen stads- en dorpscentra en het verschuiven van het juridisch aanbod.

De provincie streeft een hoger ruimtelijk en economisch rendement na met een afstemming van het aanbod op de vraag. 90% - 100% van de hoeveelheid aan bestaande planologisch bestemde ruimte voor bedrijvigheid wordt behouden om het groeipotentieel binnen de provincie op te vangen.

Goed gelegen plekken voor ontwikkeling worden bepaald op basis van verschillende economische en ruimtelijke factoren. De provincie voert, samen met de andere overheden, een actief beleid om slecht gelegen terreinen te herbestemmen naar open ruimte, waardoor er een contingent ontstaat voor ontwikkeling op gewenste locaties.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie wordt op een ruimtelijk verantwoorde wijze gestimuleerd. Kleinschalige, toeristische bedrijven en voorzieningen blijven of worden zoveel mogelijk in stads- of dorpskernen of in de open ruimte verweven. Met het toepassen van een ruimteshift worden onbenutte of slecht gelegen recreatiezones herbestemd naar open ruimte. Hierdoor ontstaat een contingent voor recreatieve ontwikkelingen op andere goed gelegen locaties. Er wordt uitgegaan van een gelijktijdige compensatie.

Landbouw

De ruimteshift wordt ingezet voor een meer rechtszekere landbouw in Limburg. Zonevreemde landbouw en zonevreemde natuur worden planologisch geruild vanuit een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak met als doel om zowel de agrarische als de natuurlijke structuur te versterken. Hierdoor worden grotere aaneengesloten, veerkrachtige gebieden gevormd en vergroot de rechtszekerheid van landbouwbedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Kleinhandel

De provincie heeft als doel een kernversterkend beleid te voeren en leegstand tegen te gaan. Dit omvat het niet meer laten toenemen van de totale winkeloppervlakte, het afstemmen van winkels op maat van de kern en het ondersteunen van de handelsvisie van de gemeenten met (een) afgebakende kernwinkel- én/of winkelarme gebied(en). Daarnaast biedt de provincie ondersteuning aan gemeenten door middel van sensibilisering, data en cijfers voor hun handels- en ruimtelijk beleid.

Selecties

De provincie selecteert 69 provinciale economische dragers die een belangrijke rol spelen in Limburg en Vlaanderen voor tewerkstelling en toegevoegde waarde. Het zijn de 12 afgebakende stedelijke gebieden, de regionale bedrijventerreinen van meer dan 50 ha en de incubatoren en campussen. Een aantal van de dragers maken deel uit van 3 grotere ruimtelijk-economische systemen die de basis vormt voor nieuwe ontwikkelingen en strategische keuzes.

De provincie selecteert 29 provinciale toeristisch-recreatieve dragers waarvoor ze een visie kan ontwikkelen en planningsinitiatieven of andere acties kan nemen. De dragers zijn belangrijk voor de toeristische uitstraling van Limburg, zijn gemeentegrensoverschrijdend en/of in eigendom van de provincie Limburg.

De provincie selecteert 23 strategische landbouwgemeenten waar de landbouwfunctie de ruimtelijke en economische drager is. Het gaat om Noordoost Limburg, Haspengouw en Voeren. De provincie kan planningsinitiatieven of andere acties nemen ter versterking van de landbouwstructuur.

Aanpak

De provincie operationaliseert haar beleid via volgende doelstellingen en acties:

  1. De provincie richt zich op de verweving van niet-hinderlijke bedrijven in stads- en dorpskernen, om zo meer stedelijke beleving te creëren en ruimte op bedrijventerreinen te behouden voor hinderlijke bedrijven. Het doel is om tegen 2040 het Vlaams gemiddelde van 75% van de bedrijfsactiviteiten in woonweefsel te bereiken, terwijl momenteel en nu nog maar 70% van de Limburgse bedrijfsactiviteiten zich daar bevindt.
  2. De provincie zet zowel eigen acties als ondersteunende acties in om het ruimtelijk rendement, de duurzaamheid en omgevingskwaliteit te verhogen op goedgelegen bedrijventerreinen en recreatiegebieden te verhogen.
  3. De provincie neemt actie om een gepast ruimte-aanbod op strategische locaties te creëren. Ze bepaalt strategische locaties voor regionale bedrijvigheid op basis van ligging, multimodale ontsluiting, ruimtelijk-economische synergiën, regionale behoeften, marktvraag en logistieke potentie. De gemeenten staan in voor de ontwikkeling van ruimte voor lokale bedrijvigheid.
  4. De provincie voert een actief beleid om slecht gelegen bedrijventerreinen en recreatiegebieden te herbestemmen naar open ruimtebestemmingen. Hiermee wordt een contingent opgebouwd voor nieuwe ontwikkelingen waarbij de provincie de ruimtebalans monitort.
  5. De provincie zet in op het duurzaam verankeren van de landbouwbedrijfsvoering door oneigenlijk gebruik van landbouwpercelen in groene of natuur/bos bestemmingen planologische uit te wisselen. Dit gebeurt vanuit een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak.