Ga verder naar de inhoud

Het Ruimtepact 2040 werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 21 februari 2024.
Na deze definitieve vaststelling volgt een periode van 45 dagen waarin de Vlaamse Regering eventueel een voorbehoud kan formuleren bij (een deel van) het beleidsplan.

14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad vervangt het Ruimtepact 2040 definitief het Ruimtelijk Structuurplan Limburg.

Het Ruimtepact volgde een traject van formele processtappen, maar ook met heel wat overleg en debat.

Formele processtappen Ruimtepact 2040 en plan-MER

Met een parrallel, maar geïntegreerd plan-milieu-effectonderzoek, onderzocht de provincie de impact van het beleidsplan op het milieu. Dit plan wordt kortweg het "plan-MER" genoemd.

Processtap

Startbeslissing door provincieraad

Conceptnota

Publieke raadpleging en adviesronde Conceptnota

Kennisgevingsnota (dossiernummer PL0264)

Terinzagelegging kennisgevingsnota

Richtlijnen (dossiernummer PL0264)

Voorontwerp

Adviesrond over voorontwerp (gemeenten, Vlaanderen, Procoro)

Ontwerp Ruimtepact 2040 + Ontwerp plan-MER

Openbaar onderzoek

Ruimtepact 2040 + plan-MER (dossiernummer PL0264)

Publicatie Belgisch Staatsblad

Status

afgerond - maart 2019

afgerond - november 2019

afgerond - januari 2020

afgerond - juli 2020

afgerond - oktober 2020

afgerond - februari 2021

afgerond - september 2021

afgerond - december 2021

afgerond - december 2022

afgerond - 17 februari t.e.m. 17 mei 2023

afgerond - 21 februari 2024

in afwachting termijn van mogelijk voorbehoud Vlaamse Regering

Meer weten over het proces?

Gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan is gegeven vind je in de procesnota. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat we elke doorlopen stap in de procedure verder aanvulden met alle relevante informatie.

Inspraak, participatie en overleg

Alleen met een degelijk proces van overleg en participatie kan een beleidsplan Ruimte tot stand komen dat gedragen wordt door de vele betrokkenen en stakeholders.

2023 - Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 2023 kon iedereen de documenten van het Ontwerp-Ruimtepact 2040 inkijken en reageren op het ontwerp.

2022 - Voorlopige vaststelling ontwerp-Ruimtepact 2040

De provincieraad stelde het Ontwerp-Ruimtepact 2040 samen met het ontwerp plan-MER voorlopig vast op 14 december 2022.

2021 - Adviesronde voorontwerp

In september 2021 stelde de deputatie het voorontwerp vast. Dit kreeg de titel "Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg". De adviesronde over het voorontwerp Ruimtepact 2040 vond plaats van 8 oktober tot 15 december 2021.

Tijdens die periode konden de decretaal bepaalde adviesinstanties schriftelijk advies uitbrengen over het voorontwerp. Dit zijn de Limburgse gemeentebesturen, Vlaamse overheid en Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening).

Rekening houdend met onder meer de ontvangen adviezen werd er in 2022 gewerkt aan een ontwerp-beleidsplan.

2020 - Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER

Van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020 werd de kennisgeving van het plan-MER ter inzage gelegd voor het publiek.

Op basis van de inspraakreacties heeft Team MER op 9 februari 2021 richtlijnen opgesteld voor de opmaak van het plan-MER.

De richtlijnen kun je raadplegen op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer PL0264.

2019 - Conceptnota

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota met op 2 december 2019 een publieke infomarkt. We ontvingen in totaal 60 inspraakreacties. Er reageerden 60 % van de 42 Limburgse gemeenten, waaronder zowel kleinere gemeenten als de grotere steden.

2019 - 4keerLimburg2040

Op 20 juni 2019 werd in Thor Central (Genk) het "toekomstevent 4keerLimburg2040" opgezet rond het resultaat van de toekomstverkenning. De 4 toekomstscenario’s voor Limburg werden getoond en besproken met 250 geïnteresseerden, waaronder burgemeesters, ondernemers, architecten, studenten, professoren en ambtenaren. Verschillende experten gingen in debat met het publiek en deelden hun visie over het wonen, de economie, de mobiliteit of de open ruimte in de toekomst.

De filmpjes over de toekomstscenario’s en de aftermovie van het event kun je herbekijken.

2019 - Startbeslissing

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan.

2017 - Debatfestival/Welk Limburg wil jij?

Op 8 december 2017 organiseerden we ook het "debatfestival". Alle inzichten van die dag vind je terug in het verslag.

Met de vraag "Welk Limburg wil jij?" nodigden we van eind 2017 tot en met oktober 2019 iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Dit leidde tot een bonte en veelzijdige verzameling van ideeën en meningen. We verzamelden ze allemaal in één verslag.