Ga verder naar de inhoud

Beleidskader Openruimteschakels

Openruimteschakels

Meer samenhang van de open ruimte realiseren door in te zetten op sterke schakels

De provincie richt haar beleid op het versterken van de verbindingen tussen verschillende open ruimtes, zoals natuur, landbouw en bos, om zo de samenhang van het openruimtesysteem te verbeteren. De provincie neemt de regie van deze gemeentegrensoverschrijdende openruimteschakels in handen, in samenwerking met stakeholders. Hierbij zet ze in op twee soorten openruimteschakels: groenblauwe aders en openruimtecorridors.

Visie

De groenblauwe aders vormen een ecologisch en natuurlijk netwerk. Ze verbinden natuurgebieden met elkaar, versterken de samenhang van het openruimtesysteem en dringen door tot in bebouwd gebied op wijk-, buurt-, straat- en perceelniveau. Ze dragen bij aan vele maatschappelijke doelen zoals het verbeteren van de klimaatadaptatie, de waterkwaliteit en de waterbalans, de leefomgeving en toeristische aantrekkelijkheid van Limburg. Zo is het beheer van deze aders bijvoorbeeld cruciaal voor de watervoorziening in de agrarische sector.

De openruimtecorridors zijn nog resterende open, onbebouwde ruimten in een overwegend bebouwd gebied. Ze voorkomen op cruciale plekken in Limburg dat (sterk) bebouwde zones aan mekaar groeien.

Omwille van het maatschappelijk en ruimtelijk belang van de open ruimte in Limburg, voert de provincie een restrictief beleid tegen bijkomende bebouwing en verharding in de open ruimte.

Selecties

Groenblauwe aders

De provincie selecteert 39 provinciale groenblauwe aders, waaronder 25 blauwe aders voor het counteren van waterschaarste en droogte, 26 groene aders als migratie-as voor dieren en plantensoorten, en 5 lijninfrastructuren met een potentie tot groenblauwe ader. Deze aders vormen belangrijke schakels in het groenblauw netwerk. 25 beekvalleien en open ruimtegebieden van het basis groenblauwe dooraderingsnet vormen belangrijke schakels in het groenblauw netwerk als vallei of als dwarsverbinding tussen de valleien.

Openruimtecorridors

Tevens worden 8 openruimtecorridors geselecteerd voor behoud van open ruimte waar er onvoldoende juridische of planologische bescherming is. De afbakening van deze corridors wordt bepaald via gebiedsgericht onderzoek.

Aanpak

De provincie operationaliseert haar beleid via volgende doelstellingen en acties:

  1. De provincie ondersteunt en optimaliseert ruimtelijk de groenblauwe aders en openruimtecorridors door een combinatie van restrictieve en ondersteunende beleidsmaatregelen. Het gaat hierbij over maatregelen zoals ondersteuning van integraal waterbeheer en ecologische connectiviteit, behoud van onbebouwde ruimten, integratie van infrastructuur in het landschap, behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten, en meer.
  2. De provincie werkt met andere bestuursniveaus samen om een samenhangend netwerk van groenblauwe corridors in Limburg te realiseren en geeft suggesties en voorziet acties ter ondersteuning.
  3. De provincie benut ruimtelijke ontwikkelingen om de groenblauwe aders en openruimtecorridors te versterken. Ze gebruikt haar beleidskader consequent in haar eigen planningsprocessen en houdt rekening met de aanwezigheid van een provinciale groenblauwe ader of openruimtecorridor bij de advisering over gemeentelijke en gewestelijke plannen.

Wat is ...

versnippering?

De fragmentatie of versnippering van de open ruimte is het opdelen van ruimtelijke gehelen in kleinere stukken. Dat kan gebeuren door de aanleg van nieuwe wegen of het aantasten en verbrokkelen van grote aaneengesloten natuur-, bos- en landbouwgebieden.