Ga verder naar de inhoud

Vijf engagementen

de kwalitatieve maatstaf

Vijf engagementen vormen de kwalitatieve maatstaf voor het ruimtelijk beleid van de provincie. Ze geven aan waar de provincie voor staat en waartoe ze zich verbindt in haar ruimtelijk beleid. Deze vijf uitgangspunten vormen de rode draad doorheen het ruimtelijk beleid en de uitvoering ervan.

1. zuinig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit

De provincie gebruikt de ruimte zuinig en bewaakt de ruimtelijke kwaliteit, op maat van Limburg en vanuit de principes van duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

2. opstarten van ruimtelijke pilootprojecten

De provincie start kwaliteitsvolle, innovatieve pilootprojecten op, onder andere op plaatsen waar meerdere ruimtelijke problematieken, uitdagingen en kansen samenkomen. De provincie werkt daarbij gebiedsgericht, geïntegreerd en regionaal gedifferentieerd.

3. Ondersteunen om gemeenschappelijke doelen te realiseren

De provincie ondersteunt gemeenten in het realiseren van de gemeenschappelijke doelen om de realisatiegraad op het terrein te verhogen.

4. grensoverschrijdend denken en samenwerken

De provincie sluit allianties met aangrenzende gemeenten, provincies, gewesten en/of andere samenwerkingsverbanden om gezamenlijk te werken aan grensoverschrijdende projecten.

5. klimaat en energie ruimtelijk integreren

De provincie neemt klimaatmitigatie en -adaptatie en de verduurzaming van het energiesysteem mee als transversaal thema in het ruimtelijk beleid.