Ga verder naar de inhoud

Competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen

Doelstelling 5

De economische kracht van Limburg bestaat uit een mix van maakindustrie, handel, diensten, logistiek, bouw, zorg, vrijetijdseconomie, land- en tuinbouw, fruitteelt, incubatoren, ICT en digitale media, creatieve economie, cleantech, biotech, medtech, onderzoek en ontwikkeling, ...

Een gedifferentieerd economisch weefsel met groeimogelijkheden zorgt voor welvaart voor Limburg en de Limburgers. Om economisch op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier te groeien, werkt de provincie een aanpak uit.

Ambitie

  • duurzame economische groei zonder ruimtelijke netto-uitbreiding
  • een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat
  • betere bereikbaarheid en multimodale ontsluiting
  • meer rechtszekerheid
  • minder ruimtelijke versnippering

Visie

Regionale economische visie ondersteunen

Verschillende economische actoren en overheden zetten de regionale economische visie en strategie uit voor Limburg. De provincie wil deze op een ruimtelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier ondersteunen. Ze biedt plaats aan een gedifferentieerde economische groei op specifieke, goed bereikbare en ruimtelijk kwalitatieve locaties of in verweving met andere activiteiten in de kernen. Hierbij wordt het principe van een ruimteshift toegepast: meer doen met minder ruimte en dit op de juiste plaats in de provincie.

Focus op 4 thema’s

Voor het provinciaal ruimtelijk-economisch beleid focust de provincie op vier thema’s die gebaat zijn bij een bovenlokale aanpak: de bedrijven(terreinen), de vrijetijdseconomie, landbouw en kleinhandel. Zuinig en duurzaam ruimtegebruik is het overkoepelend basisprincipe, maar voor elk thema kent de ruimteshift een eigen aanpak die uitgewerkt is in het beleidskader “economische ruimte”.

Wat is ...

Ruimteshift

Met een ruimteshift wordt de balans of hoeveelheid aan bestaande planologisch bestemde ruimte door een herbestemming ingezet om het groeipotentieel op strategische locaties op te vangen.