Ga verder naar de inhoud

Het openruimtesysteem versterken

Doelstelling 4

De open ruimte functioneert als een systeem waarin alle onderdelen een functie vervullen. Een goed functionerend openruimtesysteem verhoogt de klimaatbestendigheid en levert tal van ecosysteemdiensten, zoals zuivere lucht, hout, waterbuffering en -infiltratie, etc.

De open ruimte heeft daardoor onmiskenbaar een maatschappelijke, economische en immateriële waarde. Maar fragmentatie van de open ruimte zet zich ook in Limburg door, wat druk zet op de soorten rijkdommen, habitats, de werking van de landbouw en de ecosysteemdiensten.

Ambitie

  • Een robuust, veerkrachtig en klimaatbestendig openruimtesysteem
  • Meer planologische open ruimte voor het geheel aan natuur, landbouw en bos

Visie

Samenhangend en goed functionerend

De provincie streeft naar een samenhangend, goed functionerend openruimtesysteem dat doorloopt over de grenzen heen en dat bestaat uit grote natuur-, landbouw en bosgebieden en verbindende groenblauwe aders. De open ruimte wordt maximaal gevrijwaard waarbij bijkomend ruimtebeslag en versnippering van de open ruimte tot een absoluut minimum worden beperkt.

Open ruimte vrijwaren

De provincie voert een restrictief beleid tegen bijkomende bebouwing en verharding in de open ruimte. Noodzakelijke verhardingen en bebouwing vormen een uitzondering, bijvoorbeeld voor het functioneren van de landbouw. Ook bij deze uitzonderingen worden de mogelijkheden onderzocht om bestaande gebouwen en verhardingen te hergebruiken en nieuwe infrastructuur maximaal te bundelen.

Strategische schakels

De grote kerngebieden van natuur, landbouw en bos in Limburg zijn veelal goed beschermd door Vlaanderen of Europa. De provincie versterkt dat beleid door de verbindingen ertussen te verbeteren. De visie hiervoor is uitwerkt in het beleidskader “openruimteschakels” met twee soorten schakels die cruciaal zijn op provinciaal niveau: de groenblauwe aders en de openruimtecorridors.

Wat is ...

fragmentatie

De fragmentatie of versnippering van de open ruimte is het opdelen van ruimtelijke gehelen in kleinere stukken. Dat kan gebeuren door de aanleg van nieuwe wegen of het aantasten en verbrokkelen van grote aaneengesloten natuur-, bos- en landbouwgebieden.