Ga verder naar de inhoud

Ruimte voor Verbinden

In 2040 is Limburg ruimtelijk verbonden op vele manieren. Groenblauwe aders verbinden natuur- en bosgebieden. Vlotte mobiliteitsverbindingen zorgen voor een duurzame bereikbaarheid. Zonnepanelen en windturbines komen op de juiste plaats terecht.

Samenhangend openruimtesysteem

In 2040 heeft Limburg een sterk en samenhangend openruimtesysteem. Er is een optimale verbinding tussen de grote kernen natuur, landbouw en bos. Groenblauwe aders vormen een ecologisch en natuurlijk netwerk. Ze verbinden natuurgebieden met elkaar en dringen door tot in bebouwd gebied op wijk-, buurt-, straat- en perceelsniveau en versterken de samenhang van het openruimtesysteem.

EEN DUURZAMERE MOBILITEIT

In 2040 is de mobiliteit verder geëvolueerd, zowel op ruimtelijk als op technologisch vlak. Het aantal autokilometers is afgenomen: door meer nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid, door coherente fietsinfrastructuren, sterker openbaar vervoer, meer gedeeld gebruik en vlotte overstapmogelijkheden in mobipunten.

Die verschuiving is ook zichtbaar in de inrichting van de publieke ruimte in dorpen en steden. Alternatieven voor de auto krijgen een kwaliteitsvolle en prominentere plaats. Mobiliteit wordt al in de conceptfase van ruimtelijke projecten geïntegreerd, met een focus op duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen die meer verkeer opleveren situeren zich stelselmatig in omgevingen met een hoge bereikbaarheid en een goede multimodale ontsluiting.

EEN GESLAAGDE ENERGIETRANSITIE

In 2040 is de energie-efficiëntie verhoogd door zuinig ruimtegebruik in kernen en op bedrijventerreinen. De energietransitie naar een decentraal systeem met vooral hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen is gerealiseerd. Energie wordt grotendeels lokaal geproduceerd, opgeslagen, uitgewisseld en gebruikt.

De energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Er is plaats voor grootschalige infrastructuren zoals zon- en windenergie, maar de inplanting ervan is afgestemd op de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Limburg. Ook voor kleinere collectieve, hernieuwbare energie-oplossingen is er plaats. Pilootprojecten maken nieuwe ontwikkelingen en heringerichte gebieden energie-efficiënter en duurzamer.